Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności firmy Skok Wo

[ Sprzedam ] Firmy

Zakońoczne
Cena 430 506,00 zł
Wygasa Zakończone ( pon 23 sier 2021 02:14:14 )
Kontakt Wyślij wiadomość
226394555
biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Wołomin (Mazowieckie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


50 0
  • Ilość

    1

  • Stan

    Używany


Przedmiotem aukcji jest pakiet wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej: „SKOK Wołomin”) pożyczek ujętych w „Wycenie portfela kredytowego SKOK Wołomin” z dnia 31 sierpnia 2020 roku sporządzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pod poz. od 2146 do 2766 z wyłączeniem wierzytelności pod pozycjami 2215, 2227, 2380, 2414, 2764 za cenę wywoławczą nie niższą niż 436.502,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwa złote).

 

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 2 września 2021 r., godz. 11.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego, (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz (v) oferent, jak również jego reprezentanci jak i beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie byli i nie są członkami SKOK Wołomin, jak również że pomiędzy nim, jego reprezentantami i beneficjentami rzeczywistymi oraz dłużnikami SKOK Wołomin, których dotyczy sprzedaż wierzytelności, nie zachodzą opisane dalej powiązania, tj. że nie działają na zlecenie lub na rzecz któregokolwiek z byłych lub obecnych członków lub osób lub podmiotów udzielających zabezpieczeń rzeczowych dla kredytów i pożyczek branych przez byłych lub obecnych członków SKOK Wołomin.

 

Pełna treść regulaminu przetargu i aukcji wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl  w zakładce  Licytacje,  jak również dostępna jest w biurze Syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

 pokaż trasę z:
do Wołomin , Wołomin


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter